sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Ansvarsfrågor

MSB = Myndigheten för skydd och beredskap.

1. Anser MSB att sluttäckning eller övertäckning med täta lager ovanpå en deponi (t.ex. nära bebyggelse) är en säker metod, ur hälsorisksynpunkt, att stänga inne, respektive släppa ut deponigas på?

Med avseende på risken för brand och explosion anser vi att det är olämpligt att "stänga in" gasen, då detta medför en risk att den läcker ut i mer koncentrerad mängd och ansamlas i slutna utrymmen. Det är bättre att leda gasen så att den ventileras ut ur deponin på ett säkert och kontrollerat sätt. På så sätt minskas risken att explosiv gasblandning uppstår.

1 b. Anser MSB att metanoxidationsanläggningar/särskilda markfilter kan vara ett hjälpmedel att öka gassäkerheten?

Om detta sänker metanhalten i ventilerad gasblandning så medför detta en minskad risk för att explosiv gasblandning uppstår, vilket är positivt.

2. Sluttäckning av deponier utförs enligt deponeringsföreskrifterna för att minska vatteninträngningen i deponin. Anser MSB att deponeringsföreskrifterna även borde beröra hur den bildade gasen ska tas om hand i de tillfällen gasen inte kan utnyttjas?

Vi har i nuläget ingen kommentar till detta.

3. Vilka anvisningar och krav på kontroll av gasmigration finns det när en deponigasanläggning stängs av, tillfälligt eller slutligt?

LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor) ställer inga krav på detta.

4. a. Är anläggning av en metanoxidationsanläggning utifrån ett tillsyn- och kontrollsynpunkt att jämföras med en uppsamlingsanläggning för deponigas (s.k. deponigasanläggning)?

En metanoxidationsanläggning omfattas inte av lagen om brandfarliga och explosiva varor då den inte kan betraktas som en hantering av brandfarlig gas enligt lagens definition. Då faller också kravet på tillsyn enligt denna lag.

b. Ska t.ex. ATEX-förordningen tillämpas? Eller vilka föreskrifter är lämpliga?

ATEX-direktiven tar bara upp arbetsplatser. Sveriges föreskrifter går lite längre, men dokumentationskravet ställs bara på yrkesmässig hantering. Någon klassningsplan behöver alltså inte kunna redovisas. Dessutom är det, återigen, endast hantering som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor, vilket då också gäller de föreskrifter som skrivits med stöd av denna lag.

4. Är anläggningen av en metanoxidationsanläggning mer att jämföra med en "naturlig", passiv process (jämförbar med t.ex. mineralisering, organisk nedbrytning etc) som därför kan utnyttjas i efterbehandlingssyfte? Och därför behövs det inga anvisningar för tillsyn?

Anledningen till varför tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inte krävs har avhandlats i fråga 4a. Vi kan inte svara på frågor om tillsyn enligt annan lagstiftning.

5. Vilka anvisningar skulle vi behöva när vi diskuterar drift- och långtidsaspekter för en metanoxidationsanläggning?

Vi vet för lite om metanoxidationsanläggningar för att kunna bedöma vilka konstruktions- och kontrollpunkter som en sådan anvisning bör innehålla.