sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Vilka erfarenheter finns av metanoxidationsanläggningar

Det finns inte några stora erfarenheter från metanoxidationsanläggningar i Sverige. Erfarenheterna får till stor del vila på anläggningar i andra länder, med delvis andra förutsättningar. En anläggning i Humer, Österrike har verkat under sex år. Här beskrivs och efarenheter från två nyare anläggningar, Klinholm i Danmark och Nolängen i Bengtsfors. Forskningen ger också en hel del kunskaper att luta sig mot i konstruktionsfasen av en anläggning.

Problem vid utvärdering är huvudsakligen två;

Få metanoxidationsanläggningar har varit i drift så länge att de kan ge stöd för materialvalet i längre tidsperspektiv. Materialvalet är därför ännu baserade på erfarenhet i labskala eller i halvskala, till exempel containerförsök (Bioforsk).

Den rapport som vi främst granskat är Schuetz 2009. Den innehåller mycket goda sammanställning av de forskningsinsatser som gjorts, men det är ändå få anläggningar som har utvärderats. Materialet brister i erfarenhetsåterföring för minst tre av de fyra frågeställningarna som vi ser som väsentliga;

  1. På vilka grunder bör vi installera metanoxidationsanläggningar? Svar »»
  2. Vilka mätningar och undersökningar behövs inför anläggning? Svar »»
  3. Hur ska drift och övervakning ske? Svar »»
  4. Vilken metanoxidationskapacitet kan vi förvänta oss av en fullskalig metanoxidationsanläggning? Svar »»

Gassäkerhetsfrågor

Metanoxidationsfilter kan bidra till att minska risken för gasolyckor på deponier. Mer om gassäkerhet »»

Anläggningar som finns

Kostnad

Ett exempel som hjälp för kostnadsuppskattning »»