sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Framtiden

Vad gäller för underhåll, drift och byggande av metanoxidationsanläggning i ett längre perspektiv?

Nya anvisningar

Förmodligen kommer fler länder än Österrike införa anvisningar som gäller konstruktion av metanoxidationsanläggningar, men förmodligen kommer anvisningarna huvudsakligen gälla täckning och utformning av metanoxidationsanläggningar för det ”nya avfallet”, alltså deponier som omfattas av deponeringsförordningen (där en större andel av det organiska materialet sorterats bort innan deponierng).

Klimatpåverkan

Rapportering av utsläppta gasmängder till klimatregistret kommer förmodligen ha en betydelse för de befintliga, äldre deponier som idag har en gasuppsamlingsanläggning. Rapporteringskrav på utsläppta mängder till klimatregistrering kommer att baseras på resultat från direkta fältmätningar och modeller som verifierats av nationella fältmätningar i större utsträckning. Rapporteringskraven ger förmodligen ett utökat intresse att även nyttja fältmätningarna till att undersöka gasanläggningarnas effektivitet, dvs information som kan användas för bedömning av reinvestering/reetablering av gasanläggningen. Rapporteringen kommer att grunda sig på att bedöma gasuppsamlingens effektivitet (insamlad mängd gas i förhållande till utsläppta gasmängder). Dessa förbättrade mätmetoderna som täcker hela deponins utsläpp, kommer också att ge mätresultat som kommer att kunna användas vid drift- och underhållsåtgärder för metanoxidationsanläggningar, främst gäller det de deponier som har gasuppsamling,

Gassäkerhet

För äldre deponier utan gasuppsamling kommer förmodligen konstruktion av metanoxidationsanläggningar eller typ öppna skikt att öka i ett längre tidsperspektiv då ett större krav på gassäkerhet kommer att vara betydelsefullt när bebyggelse kryper närmare.

Man kan notera att i och med att deponin avslutas så övergår tillsyn i vissa fall från länsstyrelse till kommun. Drift- och underhållstillsynen kommer alltså för samtliga deponier helt ligga på kommunen, undantaget är de deponier som har tillfälliga täckningar med metanoxidationsskikt.

För närvarande ses, som tidigare nämns ovan, troligen mer generellt krav på kontroll på de deponier som inte har gasuppsamling.
För de större deponierna med gasuppsamlingsanläggning kommer kraven att öka, främst genom att mätmetoderna har förbättrats. Man kan spekulera i att ställda utsläppsgränser, åtminstonde som branschspecifika anvisningar i klimathänseende, kan komma att formuleras med tiden, eller om internationella överenskommelser med avseende på växthuseffekten kommer att dominiera.

Kontrollperioden i efterbehandlingsfasen är mycket lång och förhållandena runt deponin, som sättningar och ökat miljö- och bebyggelsetryck kommer att leda till att eventuella gaskontroller för gassäkerhet kan bli mer frekventa och mer tvingande. I dagsläget saknas det kunskap om hur gassäkerheten ska kunna verifieras genom mätning, ännu är säkerhetskontrollen mer kvalitativ.