sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Risker med metangas på deponier

Det finns två risker med deponigaser; metan blandad med luft ger en explosiv gas och deponigasen kan också tränga undan luften i dåligt ventilerade utrymmen och orsaka kvävning.

Arbetsolyckor är inte vanliga vid täckning av deponier eller anläggning av gasavledningssystem. Man bör däremot inte bortse från möjligheten att olyckor kan inträffa. För rapportering av olyckor på deponier finns idag inget särskilt register.

Nedanstående lista visar på olyckor och ”nästan-olyckor” i Norden. Listan är inte komplett men redovisar faktiskt inträffade olyckor som skett i samband med täckning av deponier, inklusive anläggning av ett fullskaleförsök med metanoxidationsfilter.

Förhållanden som orsakat, eller medfört olyckor;

Det finns också en erfarenhetsgrund av förhållanden som inte har lett till olyckor- till exempel gnistbildning vid användning av skrapmaskiner på deponiyta, utläckage av deponigas genom deponiyta/marklager. Utläckande deponigas fördelar sig snabbt i luften och är därmed svårantänd och med låg explosionrisk strax ovan markytan.

Överhuvudtaget ses olycksrisken vara mycket hög bara om förhållandena är sådana att gasen ansamlas. Ansamlingen kan försigå under en lång period, flera dygn. Alla former av täckning av deponiytan bör kunna utgöra förhållanden där gas kan ansamlas.

Gasen rör sig inte alltid rakt uppåt. Uppmätta gasförhållanden i slänter antyder att stor del av deponigasen rör sig horisontellt ut från deponin. Särskilt vid tjäle eller ändring i lufttryck ”styrs” eller utlöses hastiga gastransporter/gasrörelser. Möjligen kan dessa gasrörelser fångas och kvantifieras indirekt i de resistivitet-projekt som nu påbörjas av NSR m.fl. ”Malaga”.