sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Hur används metangas på deponier

Perioden då vi med framgång kunde utnyttja gasen från deponier är numera i stort förbi. Då vi inte längre får deponera biologiskt lättnedbrytbart material finns inte längre någon tillförsel som kan motivera nya anläggningar. Befintliga anläggningar kan producera gas ett tag till men gasbildningen avtar successivt i takt med att det lättnedbrytbara materialet i deponin minskar. Lönsamheten i att ta ut gasen bestäms då oftast när det föreligger behov av renovering av anläggningen.

I dag är det runt 50 anläggningar som utnyttjar deponigas. Eftersom det handlar om större deponier är detta gas från ungefär hälften av det i Sverige lagrade avfallet.

Om gasmängden varit större än 40 m³ per timme och andelen metan varit större än 40 procent har det oftast bedömts som möjligt att praktiskt utvinna gasen. Gasen samlas då upp genom sammankopplade gasbrunnar och går via en reglerstation till en gasmotor eller förbränning i en panna eller fackla. Under senare år har gasturbiner installerats då de ger en bättre verkningsgrad och därmed mer el.

Provpumpning av deponigas på St. Hans deponi i LundProvpumpning används för att undersöka möjligt gasflöde. På bilden genomförs en provpumpning på St. Hans deponi i Lund.

Uttaget av gas ger en säkrare deponi

Mer om gassäkerhet här »»