sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

Att bygga en metanoxidationsanläggning

En metanoxidationsanläggning kommer aldrig att bli en katalogvara, de lokala förutsättningarna kommer att styra vilken modell som kan fungera bäst och den lokala tillgången på material kommer att styra hur skikten i en metanoxidationsanläggning byggs upp.

Fyra schematiska delar av en metanoxidationsanläggning:

Uppsamlingslager

Detta lager som finns i direkt kontakt med områden i deponin där gasbildning sker. Normalt är detta avfallsmassorna, i varierande mäktighet, men eventuella mellantäckningar av sand, sandig jord kan vara väl så intressanta att kartlägga och utnyttja. Även underliggande och till deponins direkt anslutande naturliga jordarter är högst väsentliga att kartlägga.

Avledningslager

Avledningslager/ventilationsanordningar utgörs av det, oftast anlagda materialskiktet eller preforerade rörsystem eller både och, som placeras i kontakt med uppsamlingslagret (avfallsmassorna). Ibland kan även äldre lakvattenledningar komplettera då de ofta har placerats, helt eller delvis i i avfallsmassor eller i marklager som har kontakt med avfallsmassor.

Tätningar

Gasen ska styras/kontrolleras och ofta behövs förstärkningar som ger gasen ett ”högre motstånd” än passagen via det utvalda metanoxidationsskiktet. Tätningar kan utgöras av befintliga, redan utlagda jordlager i större eller motsvarande mäktighet som filtret, men också tunnare, särskilda tätningar som plastmembran, bentonit, lerskikt etc. Placeringen av tätningar måste noga kartläggas och planeras då annars eventuella gastransport ”kortsluter”, dvs går fel väg. Särskilt i kanten eller runt planerade dräneringsskikt kan extra tätning vara aktuell. Även lakvattensystem, eller äldre korsande ledningsgravar kan behöva särskilda åtgärder som innebär tätning mot gastransport.

Filteruppbyggnad

Filteruppbyggnaden kan normalt bestå av tre eller fler delar; ett spridningslager för gas, med eller utan rörsystem, ett eller flera filtermaterial där metanoxidationsförhållandena optimeras och slutligen ett tunnare växtskikt. Växtskiktet ses förnärvarande som positivt för optimering av metanoxidationen. Växtrötter ger luft ned i filtret samt ger ytterligare skydd mot uttorkning/avdunstning och väderskydd (temperatur och erosion).

Tre olika grundprinciper för metanoxidationsskikt.