sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Kostnaden för en metanoxidationsanläggning

En generell kostnad för en metanoxidationsanläggning svår att uppskatta. Tyngre kostnadsposter är ofta kopplade till filtrets materialmängd och materialkvalitet. Det kan vara kostnadseffektivt att bygga metanoxidationsanläggningen i samband med tillfälliga täckningar eller slutäckning.

Erfarenhet av kostnader för meox finns vid Klintholm i Danmark, som anlades som ett bio-window med förstärkt gasinsamling från slänter. Total anläggningskostnad ca 3,3 miljoner Dkr.

För en deponi av liknande storlek som Klintholm (ca 4 ha) finns kostnader redovisade i Finland för deponin Pikijärvi, med ett bio-cover över hela deponin och beräknad total kostnader till ca 8 miljoner svenska kr.

Kostnader. Meox-anläggning i jämförelse med total sluttäckningskostnad, exemepl Pikijärvi Finland

Kostnader för sluttäckning av Pikijärvi deponi. efter Ettala et al Full-scale biological LFG treatment at sealed landfills, proceedings eleventh International Waste Mangaement and Landfill Symposium, Sardinia 2007.

Tabell över kostnader för metanoxidationsanläggning

Kostnad för drift och underhåll

Mätkostnaderna samt kostnader för drift- och underhåll av en metanoxidationsanläggning är i dagsläget inte uttryckta i genomgånget underlagsmaterial. För vissa deponier anläggs en metanoxidationsanläggningar i stället för ett traditionellt uppsamlingssystem för gas och medel för mätning och underhåll av en metanoxidationsanläggningen borde kunna reserveras utifrån aspekten att ett uppsamlingssystem inte behövde byggas. Driftskostnader, service och kontroll för en traditionell gasuppsamlingsanläggning på en deponi kan grovt uppskattas vara ca 30 000 kr per år.