sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Varför är det svårt att mäta gas från deponi?

Deponier är ytterst ohomogena då de under sina ca 30 år av drift tagit emot avfall av skiftande kvalitet, struktur och mängd. Till detta kommer de geologiska förhållandena på platsen.

Mätmetoderna kan ge olika resultat

De mätinstrument och metoder vi använder mäter på olika sätt och, trots att resultaten ibland uttrycks i samma enheter, finns det för närvarande ingen bra korrelation emellan mätmetoderna!

Inhomogena gasrörelser

Deponigastransporten genom ytskikt och ytterkanten av deponins utsträckning drivs av koncentrationsskillnader (kallad med Ficks lag som diffust flöde) eller av tryckskillnader (konvektion), eller av båda.

Det långsammare, diffusa flödet finns även när konvektivt flöde dominerar och ska inte underskattas.

Det kan ta många år för gas som diffunderar till instängda områden att uppnå liknande koncentrationer som en konvektiv luftström uppnår inom ett par dagar. Men båda kan ge en ansamling av gas och kan leda till olycksrisk.

Gastransport med konvektion kan bero på snabba lufttrycksskillnader, som under passerandet av ett lågtryck, ett vindtryck på en deponi eller förändringar i vattennivå. Lufttryck och vindtryck kan förändras på timmar medan vattennivåförändringar tar dagar. En permeabel (öppen) transportväg behövs för denna transport. Konvektiv gasrörelse kan också uppstå när gas ansamlas bakom en tätning och trängs undan åt sidan.

Långsamt konvektivt flöde kan representeras av Darcys lag, som ger en empirisk relation mellan tryckgradienten och gashastigheten för långsamma flöden.

Erfarenhet från en händelse i England

På Loscoe, Derbyshire, England i mars 1986 förstördes en bostadsfastighet av en explosion i en ansamling av gas efter migration i marklager. En efterkonstruktion av olyckan ledde till följande beskrivning (Young 1990) och Young et al (1993) ;

Enheter och omräkning »»