sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Material i ett metanoxidationsskikt

Metanoxidation har studerats i olika befintliga, ofta sandiga jordarter och även i organiska material som kompost och komposterat avfall. Utöver dessa material har metanoxidation konstaterats i träspån, mald bark, torv samt i oorganiska material som glaskross, bottenaska, lecakulor samt i blandningar mellan organiskt och inert material, (ref Scheutz 2009) och följande generella riktlinjer kan ge en beskrivning av materialets tekniska egenskaper för att kunna ha metanoxidation:

Undersökningar av materialkvaliteter i kolumnförsök har sammanställts av ref Scheutz 2009, och visar att för täckmaterial/biocover har främst sandiga jordtyper (sand, loamy sand etc) med ett lågt innehåll av organiskt material, studerats. För biowindow/fönster har det främst varit olika kompostmaterial, ref 298-Hub, och man har här även en ca 10-års drifterfarenhet. Motsvarande studier för sandiga jordtyper/bio covers har inte hittats.

Gällande anvisningar för val av material

Anvisningar och riktvärden på utsläpp från metanoxidationsfilter finns framtagna nationellt för Österrike. Den österrikiska guiden baseras på metanoxidation med kompostmaterial. Österrike har årliga nederbördsmängder < 700 mm och har förmodligen, i jämförelse med svenskt klimat, något högre medeltemperatur. Anvisningarna är sammanställda från (ref 298-Hub). Några synpunkter av kompostmaterial av kompost i ett kallare klimat har tillförts från (ref Scheutz, 2009) och ref Riita (avser Finland).

Följande egenskaper i materialvalet är därför rekommenderade (ref 298-Hub);

Drifterfarenheter ger att materialtjockleken för vinterförhållanden i Europa bör vara minst 1,2 m. Maximal tjocklek är 2–2,5 m. Sättningarna för kompost begränsades till ca 20% för de första åren vid okompakterat läggningsutförande. Maximalt gasflöde under materialet bör vara < 4 l CH4/m² filteryta och timme. Det är lämpligt med Vegetation.

Se även nationella krav på maximalt utsläpp från en metanoxidationsanläggning »»

En förmodad för hög vattenhalt i kompost vid andra klimattyper än den torra kan vara hämmande för metanoxidation, ref Scheutz 2009. För materialval i kallare klimat föreslår ref Riita, en blandning av kompost (avvattnad slamkompost) och sand till 40–50 viktsprocent.

Driftserfarenhet visade att eventuellt kan bevattning under den torra tiden behövas för att öka metanoxidationen.

Nyare resultat visar att det förmodligen finns ett behov av kvävetillskott för att bibehålla metanoxidation, ref Scheutz 2009. Processerna är komplexa och inte helt undersökta vilket gör att ytterligare fältstudier i detta område behövs.

Tillbaks till dimensionering »»